Prehľad faktorov, ktoré môžu ovplyvniť výsledok vyšetrenia

Prehľad niektorých faktorov pred odberom krvi, ktoré môžu ovplyvniť výsledok vyšetrenia.

FAKTOR

VPLYV NA VYŠETRENIE

DOPORUČENIE

Stres

glukóza, prolaktín, koagulačné faktory, objem Er, množstvo Er

odber po relaxácií

Diéta

glukóza, TAG, močovina, fosfáty, ALP, kyselina močová

hladovanie pred odberom 12 hodín

Predĺžené hladovanie

koagulačné faktory, o-GTT, bilirubín

3 dni pred odberom normálny prísun potravy

Poloha pacienta

Bielkoviny, lipidy, enzýmy, hemoglobín, počet Er, objem Er

pred odberom 15 minút v kľude

Biorytmy

železo, glukóza, draslík, o-GTT, sodík v moči

odber vzorky medzi 7 - 9 hodinou rannou

Svalová aktivita

CK, LD, draslík, glukóza, koagulačné faktory, počet Er, objem Er

3 dni pred odberom žiadna vyčerpávajúca fyzická námaha

Alkohol

glukóza, amyláza, kyselina močová

pred odberom nepoužívať alkoholické nápoje

Fajčenie

Lipáza, amyláza, cholesterol, glukóza, o-GTT

pred odberom obmedziť fajčenie

Lieky

Väčšina analytov

uviesť užívanie liekov na žiadanke, vynechať pred odberom tie, ktoré sa môžu vynechať

 

Prehľad faktorov pôsobiacich počas odberu krvi, ktoré môžu ovplyvniť  výsledok vyšetrenia.

FAKTOR

VPLYV NA VYŠETRENIE

DÔVOD OVPLYVNENIA

Veľmi tesne alebo veľmi dlho priložené škrtidlo

bielkoviny, enzýmy, vápnik, lipidy, hemoglobín, krvné elementy

zníženie objemu vody v krvných elementoch

Celková hypoxia, trauma

draslík, fosfor, LD

kontaminácia čiastočkami tkaniva

Nedostatočná dezinfekcia a vysušenie miesta odberu, veľmi silné vákuum, veľmi tenká odberová ihla

draslík, fosfát, LD, AST, ALT, bilirubín

hemolýza

 

Exogénne nečistoty, stopy infúznych roztokov, antiseptika

degradačné produkty fibrinogénu, faktory krvnej koagulácie