Informácia o formách vydávania výsledkov

Výsledky laboratórnych vyšetrení laboratórium vydáva po vyhotovení všetkých výsledkov laboratórnych vyšetrení a ich kontrole. Výsledky sú štandardne poskytované v tlačenej forme, na žiadosť pacienta možno výsledky vydávať v niekoľkých kópiach (napr. pre potrebu doplnenia dokumentácie ambulantných špecialistov a praktického lekára súbežne). Distribúcia tlačených výsledkov prebieha pri zvoze biologického materiálu a výsledky sú odovzdávané priamo v ambulanciách spolupracujúcich lekárov. Výsledky pre lekárov, ktorí sa nachádzajú priamo v budove polikliniky, sú vložené do schránok príslušných ambulancií alebo vyzdvihnuté zdravotnou sestrou v príjmovej časti laboratória. Alternatívou pre doručenie tlačeného výsledku je zaslanie poštou. Všetky výsledky, ktoré boli historicky spracované v laboratóriu, sú archivované v LISe a je možné ich kedykoľvek vydať v tlačenej forme.

Výsledky sú taktiež distribuované v elektronickej podobe pomocou systému firmy LCS Elektronics s.r.o. a LISu laboratória.

Výsledky je možné nahlásiť aj telefonicky, ale iba indikujúcemu lekárovi alebo ním poverenej zdravotnej sestre.