USMERNENIE VšZP

1. PRAVIDLÁ UZNÁVANIA LABORATÓRNYCH VÝKONOV

V záujme účelného, efektívneho a hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia v prospech poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., bude poisťovňa pri revíznych kontrolách postupovať podľa pravidiel uznávania laboratórnych výkonov uvedených v tabuľke pod názvom „Pravidlá uznávania laboratórnych výkonov“.

Poskytovateľ bude doteraz vykazované „podobné vyšetrenia“ vykazovať pod novými kódmi podľa tabuľky uvedenej v tabuľke uvedené pod názvom „Pravidlá uznávania podobných vyšetrení“.

Informácia k uznávaniu laboratórnych vyšetrení od 1.1.2013

VšZP na základe pripomienok poskytovateľov zdravotnej starostlivosti aktualizovala dodatok č. 1 k Všeobecným zmluvným podmienkam „Pravidlá uznávania laboratórnych výkonov“ (ďalej len „dodatok VZP“), ktorý je zverejnený na webovom sídle poisťovne. Poisťovňa bude od 1.1.2013 postupovať pri vykazovaní SVLZ výkonov v zmysle platnej zmluvy. To znamená, že vykazované laboratórne výkony musia byť v súlade s odbornosťami uvedeným v stĺpci pod názvom „odbornosť laboratória“ a „odbornosť lekára“ (vysokoškolský pracovník v laboratóriu). V prípade, ak odbornosť indikujúceho lekára nebude v súlade s dodatkom zmluvy, revízny pracovník VšZP bude následne nad otvorenou faktúrou posudzovať opodstatnenosť vykázanej zdravotnej starostlivosti.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Pravidlá uznávania laboratórnych výkonov

Pravidlá uznávania podobných vyšetrení

ZDROJ:
http://www.vszp.sk/poskytovatelia/zdravotna-starostlivost/zdravotna-starostlivost/vykazovanie-dat/pravidla-uznavania-laboratornych-vykonov/


2. INDIKÁCIA ONKOMARKEROV

A: ONKOLOGICKÉ DIAGNÓZY 

Anatomická oblasť Onkomarker Diagnóza Odbornosť lekára
Nádory hlavy, krku a pažeráka   SCCA C00-C15 001,010,019,037,043,060,319,329,350,591,047,014
CYFRA 21-1 C00-C15 001,010,019,037,043,060,319,329,350,591,047,014
CEA C00-C15 001,010,019,037,043,060,319,329,350,591,047,014
Nádory žalúdka   CEA C16 001,010,019,043,048,060,222,319,350,591,047
CA 19-9 C16 001,010,019,043,048,060,222,319,350,591,047
CA 72-4 C16 001,010,019,043,048,060,222,319,350,591,047
Nádory čreva    CEA C17-C20 001,010,019,319,043,048,060,222,350,591,047
CA 19-9 C17-C20 001,010,019,319,043,048,060,222,350,591,047
ChromograninA C17-C20 001,010,019,319,043,048,060,222,350,591,047
CEA-IgM C17-C20 001,010,019,319,043,048,060,222,350,591,047
Nádory pečene a žlčových ciest    AFP C22-C24 001,010,019,216,319,222,350,591,043,048,060,047
CEA C22-C24 001,010,019,216,319,222,350,591,043,048,060,047
CA 19-9 C22-C24 001,010,019,216,319,222,350,591,043,048,060,047
Ferritín C22-C24 001,010,019,216,319,222,350,591,043,048,060,047
Nádory pankreasu    CA 19-9 C25 001,010,019,319,048,222,350,591,043,060,047
CEA C25 001,010,019,319,048,222,350,591,043,060,047
ChromograninA C25 001,010,019,319,048,222,350,591,043,060,047
NSE C25 001,010,019,319,048,222,350,591,043,060,047
Nádory pľúc a pleury     CEA C34,C45 001,003,019,319,350,591,043,060,047
CYFRA 21-1 C34,C45 001,003,019,319,350,591,043,060,047
NSE C34,C45 001,003,019,319,350,591,043,060,047
ChromograninA C34,C45 001,003,019,319,350,591,043,060,047
CA 125 C34,C45 001,003,019,319,350,591,043,060,047
Nádory hrtana   SCCA C32 014,019,591,319,043,047
CYFRA 21-1 C32 014,019,591,319,043,047
CEA C32 014,019,591,319,043,047
Nádory prsníka  CA 15-3 C50 009,019,229,271,591,043,047
CEA C50 009,019,229,271,591,043,047
Nádory krčka maternice a vonkajšiemu genitálu
 
SCCA C51-C53 009,019,229,591,043,047
CEA C51-C53 009,019,229,591,043,047
CYFRA 21-1 C51-C53 009,019,229,591,043,047
Nádory tela maternice  HE- 4 C54-C55 009,019,229,591,043,047
CA 125 C54-C55 009,019,229,591,043,047
Nádory ovárií      CA 125 C56 009,019,229,591,043,047
HE-4 C56 009,019,229,591,043,047
CA 72-4 C56 009,019,229,591,043,047
CA 19-9 C56 009,019,229,591,043,047
AFP C56 009,019,229,591,043,047
HCG C56 009,019,229,591,043,047
Nádory testes   AFP C62 012,019,319,322,591,043,047
HCG C62 012,019,319,322,591,043,047
LDH C62 012,019,319,322,591,043,047
Nádory prostaty    PSA C61 012,019,319,322,591,043,047
fPSA C61 012,019,319,322,591,043,047
CEA C61 012,019,319,322,591,043,047
CgA C61 012,019,319,322,591,043,047
Nádory obličiek a močových ciest    CEA C64-C66 001,012,019,063,322,591,043,060,047
CgA C64-C66 001,012,019,063,322,591,043,060,047
CYFRA 21-1 C64-C66 001,012,019,063,322,591,043,060,047
β2-mikroglobulín C64-C66 001,012,019,063,322,591,043,060,047
Nádory nadobličiek  CgA C74 012,019,063,322,064,591,043,060,047
NSE C74 012,019,063,322,064,591,043,060,047
Nádory kože  Proteín S-100 C43, C44 018,019,591,043,047
SCCA   018,019,591,043,047
Nádory spojiva TK C40-C41,49 018,019,011,591,043,047
Nádory nervového spojiva NSE C70-C72 004,019,037,545,591,043,047
Hematologické nádory   β2-mikroglobulín C81-C96 019,031,043,329,591,047
Timidínkináza C81-C96 019,031,043,329,591,047
Ferritín C81-C96 019,031,043,329,591,047
Nádory hypofýzy  Prolaktín C75 019,037,043,064,591,047
CgA C75 019,037,043,064,591,047
Nádory prištítnych teliesok  PTH C73 019,043,064,591,047
CgA C73 019,043,064,591,047
Nádory štítnej žľazy    TG C73 001,019,043,064,350,591,047
CT C73 001,019,043,064,350,591,047
CgA C73 001,019,043,064,350,591,047
CEA C73 001,019,043,064,350,591,047

B: NEONKOLOGICKÉ DIAGNÓZY

 
Anatomická oblasť Onkomarker Diagnóza Odbornosť lekára
Nádory ovárií  CA 125
Z01,Z12.8, Z80.4 009,229 
Nádory prostaty  PSA  Z01,Z12.5, N40 012,322 
VYSVETLIVKY KU KÓDOM ODBORNOSTI

 
KÓD LEKÁRA ODBORNOSŤ
001 vnútorné lekárstvo
004 neurológia
009 gynekológia a pôrodníctvo
010 chirurgia
011 ortopédia
012 urológia
014 ORL
018 dermatovenerológia
019 klinická onkológia
031 hematológia a transfuziológia
037 neurochirurgia
043 radiačná onkológia
047 nukleárna medicína
048 gastroenterológia
060 geriatria
063 nefrológia
064 endokrinológia
216 hepatológia
222 gastroenterologická chirurgia
229 onkológia v gynekológii
271 mamológia
319 onkológia v chirurgii
322 onkológia v urológia
329 pediatrická hematológia a onkológia
350 onkológia vo vnútornom lekárstve
545 neurologická onkológia
591 chemoterapia nádorov
POZNÁMKA:


Usmernenie  Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. č.Z252672/2011 platí od 01.04.2011
a jeho upravená časť od 12.05.2011.