Informácia o formách vydávania výsledkov

VYDÁVANIE VÝSLEDKOV PRIAMO PACIENTOM

Pacientom sa ich výsledkové listy vydávajú, pokiaľ sú splnené  tieto podmienky:

  • na žiadanke je lekárom písomne uvedené označenie „osobne“,
  • pri odovzdaní biologického materiálu pacient osobne požiada pracovníka príjmu v laboratóriu o možnosť vyzdvihnutia výsledkového listu,
  • pacientom – samoplatcom po uhradení faktúry,
  • pacient alebo jeho zákonný zástupca sa preukáže kartou poistenca, resp.preukazom totožnosti,
  • pacient alebo jeho zákonný zástupca sa preukáže číslom, ktoré obdŕžal v príjme laboratória na základe jeho požiadavky osobného prevzatia výsledkov,
  • ak sa jedná o pacienta, ktorý je často monitorovaný.

Pokiaľ boli splnené podmienky pre vydanie výsledkového listu, vydávajú sa v zalepenej obálke alebo preložené a zospinkované. Výsledky sa vydávajú v čase od 7:00 do 15:30 hodín v príjme laboratória.