Pre odborníkov

Usmernenie VšZP

1. PRAVIDLÁ UZNÁVANIA LABORATÓRNYCH VÝKONOV

V záujme účelného, efektívneho a hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia v prospech poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., bude poisťovňa pri revíznych kontrolách postupovať podľa pravidiel uznávania laboratórnych výkonov uvedených v tabuľke pod názvom „Pravidlá uznávania laboratórnych výkonov“.

Poskytovateľ bude doteraz vykazované „podobné vyšetrenia“ vykazovať pod novými kódmi podľa tabuľky uvedenej v tabuľke uvedené pod názvom „Pravidlá uznávania podobných vyšetrení“.

Informácia k uznávaniu laboratórnych vyšetrení od 1.1.2013

VšZP na základe pripomienok poskytovateľov zdravotnej starostlivosti aktualizovala dodatok č. 1 k Všeobecným zmluvným podmienkam „Pravidlá uznávania laboratórnych výkonov“ (ďalej len „dodatok VZP“), ktorý je zverejnený na webovom sídle poisťovne. Poisťovňa bude od 1.1.2013 postupovať pri vykazovaní SVLZ výkonov v zmysle platnej zmluvy. To znamená, že vykazované laboratórne výkony musia byť v súlade s odbornosťami uvedeným v stĺpci pod názvom „odbornosť laboratória“ a „odbornosť lekára“ (vysokoškolský pracovník v laboratóriu). V prípade, ak odbornosť indikujúceho lekára nebude v súlade s dodatkom zmluvy, revízny pracovník VšZP bude následne nad otvorenou faktúrou posudzovať opodstatnenosť vykázanej zdravotnej starostlivosti.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

2. INDIKÁCIA ONKOMARKEROV

A: ONKOLOGICKÉ DIAGNÓZY
Anatomická oblasť Onkomarker Diagnóza Odbornosť lekára
Nádory hlavy,
krku a pažeráka
SCCA

CYFRA 21-1

CEA
C00-C15

C00-C15

C00-C15
001,010,019,037,043,060,319,329,350,591,047,014

001,010,019,037,043,060,319,329,350,591,047,014

001,010,019,037,043,060,319,329,350,591,047,014
Nádory žalúdka CEA

CA 19-9

CA 72-4
C16

C16

C16
001,010,019,043,048,060,222,319,350,591,047

001,010,019,043,048,060,222,319,350,591,047

001,010,019,043,048,060,222,319,350,591,047
Nádory čreva CEA

CA 19-9

ChromograninA

CEA-IgM
C17-C20

C17-C20

C17-C20

C17-C20
001,010,019,319,043,048,060,222,350,591,047

001,010,019,319,043,048,060,222,350,591,047

001,010,019,319,043,048,060,222,350,591,047

001,010,019,319,043,048,060,222,350,591,047
Nádory pečene
a žlčových ciest
AFP

CEA

CA 19-9

Ferritín
C22-C24

C22-C24

C22-C24

C22-C24
001,010,019,216,319,222,350,591,043,048,060,047

001,010,019,216,319,222,350,591,043,048,060,047

001,010,019,216,319,222,350,591,043,048,060,047

001,010,019,216,319,222,350,591,043,048,060,047
Nádory pankreasu CA 19-9

CEA

ChromograninA

NSE
C25

C25

C25

C25
001,010,019,319,048,222,350,591,043,060,047

001,010,019,319,048,222,350,591,043,060,047

001,010,019,319,048,222,350,591,043,060,047

001,010,019,319,048,222,350,591,043,060,047
Nádory pľúc
a pleury
CEA

CYFRA 21-1

NSE

ChromograninA

CA 125
C34,C45

C34,C45

C34,C45

C34,C45

C34,C45
001,003,019,319,350,591,043,060,047

001,003,019,319,350,591,043,060,047

001,003,019,319,350,591,043,060,047

001,003,019,319,350,591,043,060,047

001,003,019,319,350,591,043,060,047
Nádory hrtana SCCA

CYFRA 21-1

CEA
C32

C32

C32
014,019,591,319,043,047

014,019,591,319,043,047

014,019,591,319,043,047
Nádory prsníka CA 15-3

CEA
C50

C50
009,019,229,271,591,043,047

009,019,229,271,591,043,047
Nádory krčka
maternice a
vonkajšiemu
genitálu
SCCA

CEA

CYFRA 21-1
C51-C53

C51-C53

C51-C53
009,019,229,591,043,047

009,019,229,591,043,047

009,019,229,591,043,047
Nádory tela maternice HE- 4

CA 125
C54-C55

C54-C55
009,019,229,591,043,047

009,019,229,591,043,047
Nádory ovárií CA 125

HE-4

CA 72-4

CA 19-9

AFP

HCG
C56

C56

C56

C56

C56

C56
009,019,229,591,043,047

009,019,229,591,043,047

009,019,229,591,043,047

009,019,229,591,043,047

009,019,229,591,043,047

009,019,229,591,043,047
Nádory testes AFP

HCG

LDH
C62

C62

C62
012,019,319,322,591,043,047

012,019,319,322,591,043,047

012,019,319,322,591,043,047
Nádory prostaty PSA

fPSA

CEA

CgA
C61

C61

C61

C61
012,019,319,322,591,043,047

012,019,319,322,591,043,047

012,019,319,322,591,043,047

012,019,319,322,591,043,047
Nádory obličiek
a močových ciest
CEA

CgA

CYFRA 21-1

β2-mikroglobulín
C64-C66

C64-C66

C64-C66

C64-C66
001,012,019,063,322,591,043,060,047

001,012,019,063,322,591,043,060,047

001,012,019,063,322,591,043,060,047

001,012,019,063,322,591,043,060,047
Nádory nadobličiek CgA

NSE
C74

C74
012,019,063,322,064,591,043,060,047

012,019,063,322,064,591,043,060,047
Nádory kože Proteín S-100

SCCA
C43, C44 018,019,591,043,047

018,019,591,043,047
Nádory spojiva TK C40-C41,49 018,019,011,591,043,047
Nádory nervového
spojiva
NSE C70-C72 004,019,037,545,591,043,047
Hematologické nádory β2-mikroglobulín

Timidínkináza

Ferritín
C81-C96

C81-C96

C81-C96
019,031,043,329,591,047

019,031,043,329,591,047

019,031,043,329,591,047
Nádory hypofýzy Prolaktín

CgA
C75

C75
019,037,043,064,591,047

019,037,043,064,591,047
Nádory prištítnych teliesok PTH

CgA
C73

C73
019,043,064,591,047

019,043,064,591,047
Nádory štítnej žľazy TG

CT

CgA

CEA
C73

C73

C73

C73
001,019,043,064,350,591,047

001,019,043,064,350,591,047

001,019,043,064,350,591,047

001,019,043,064,350,591,047
B: NEONKOLOGICKÉ DIAGNÓZY
Anatomická oblasť Onkomarker Diagnóza Odbornosť lekára
Nádory ovárií CA 125 Z01,Z12.8, Z80.4 009,229
Nádory prostaty PSA Z01,Z12.5, N40 012,322
VYSVETLIVKY KU KÓDOM ODBORNOSTI
Kód lekára Odbornosť
001 vnútorné lekárstvo
002 infektológia
003 pneumológia a ftizeológia
004 neurológia
007 pediatria
008 všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
009 gynekológia a pôrodníctvo
010 chirurgia
012 urológia
018 dermatovenerológia
019 klinická onkológia
022 dorastové lekárstvo
025 anestéziológia a intenzívna medicína
031 hematológia a transfuziológia
037 neurochirurgia
043 radiačná onkológia
047 nukleárna medicína
048 gastroenterológia
051 neonatológia
060 geriatria
063 nefrológia
064 endokrinológia
104 pediatrická neurológia
104 pediatrická neurológia
107 detská chirurgia
109 pediatrická urológia
114 pediatrická otorinolaryngológia
116 detská dermatovenerológia
153 pediatrická endokrinológia
154 pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
156 pediatrická pneumológia a ftizeológia
163 pediatrická nefrológia
216 hepatológia
219 detská onkológia
222 gastroenterologická chirurgia
229 onkológia v gynekológii
271 mamológia
319 onkológia v chirurgii
322 onkológia v urológia
329 pediatrická hematológia a onkológia
350 onkológia vo vnútornom lekárstve
591 chemoterapia nádorov
POZNÁMKA:

Usmernenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. č.Z252672/2011 platí od 01.04.2011 a jeho upravená časť od 12.05.2011.

© 2024 Všetky práva vyhradené pre MEDIKOCENTRUM, s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.